At være mor <3

Fødslen – rolig eller kaos?

Hej derude

 

Som skrevet i sidste oplæg, så fødte jeg fredag d. 6/11 kl 15.37 en sund og rask dreng! Jeg havde jo i tiden op til fødslen gjort mig mange tanker, primært bekymringer (læs oplægget her) og heldigvis var der slet ikke nogen grund til alle de bekymringer, faktisk havde jeg en drømmefødsel uden lige ♡ bare tidspunktet 15.37 på en hverdag er jo helt fantastisk, hvis man tænker på Zacharias er afsted i dagpleje 😀 haha..

Nå men det hele startede om natten.. Jeg var 2 dage over termin 40+2, og havde egentlig indfundet mig med jeg nok ville gå langt over tiden og jeg havde på ingen måder travlt med at skulle føde. Jeg var oppe om natten for at skulle amme Zacharias og ligger pludselig mærke til jeg har lidt ondt, men på en måde hvor det kommer og går.. efter en time slår det mig pludselig at det kunne være veer, så jeg begyndte at tage tid på dem.. (Jeg brugte appen “time it baby” – Den koster 6 kr. I app store, men er skide nem og overskuelig!) Det var meget forvirrende, for jeg havde selvfølgelig en Zacharias der holdte fest den nat, han var vågen nærmest konstant fra 01 – 04 ca. hvor han ville ammes hele tiden og slet ikke kunne finde ro – super timing! Så jeg sad og ammede Zacharias på hans værelse, med Ipadden foran mig og tog tid hver gang jeg fik en ve 😂 De kom med 6 – 10 minutters intervaller og varede ca 1 minut. Jeg kunne godt mærke de ikke var så kraftige og stadig ureglemæssige og jeg ventede derfor med at ringe og i stedet se hvordan natten forløb.. Ved 4-tiden tog de lidt til i styrke og jeg fik søren til at tage Zacharias, da jeg ikke kunne koncentrere mig mere pga smerter! Jeg skrev så til noget familie og aftalte at de ville komme og hente søren og Zacharias og køre dem op i dagplejen, hvorefter de ville komme og hente mig, så vi kunne komme et smut op på fødegangen til tjek (jeg havde ringet og lavet en aftale med fødegangen) Så kl 8 lander vi på fødegangen.. Jeg bliver undersøgt indenvendig og de konstatere at jeg ingen livmoderhals har og jeg er 3 – 4 cm åben.. Mens jeg er deroppe bliver mine veer meget ureglemæssige og efter et par timer bliver Søren og jeg enige med personalet om at tage hjem så jeg kan slappe ordentlig af og på den måde få rigtig gang i veerne. Vi bliver hentet og Søren låner så hans fars bil, så vi selv kan køre derop til hvis det nu pludselig skulle gå stærkt.. Jeg prøver at sove, men mine veer er blevet så hårde i styrke at jeg vågner hver gang jeg får en ve, men i det mindste får jeg sovet 5 – 7 minutter af gangen 😂 Jeg er i starten meget dårlig til at tackle mine veer og græder under hver ve, men efter et par timer hjemme får jeg styr på psyken, og accepteret mine veer og på den måde får jeg tacklet dem langt lettere.. Under hver ve lukker jeg øjnene og lukker totalt af og fokuserer kun på min vejrtrækning alt imens jeg sidder i en meget behagelig stilling. Jeg tager hele vejen igennem tid på mine veer og omkring kl 14 kommer mine veer med 2 – 3 minutters mellemrum og varer ca et minut. Så vi kører afsted mod fødegangen igen..

Funny story, så tænkte vi ikke så langt! Parkeringshuset til sygehuset ligger ca 300 meter fra hovedindgangen og i stedet for at læsse mig af ved indgangen så kører vi selvfølgelig begge ned til parkeringshuset, hvilket resulterer i jeg skal gå “den lange vej” op til indgangen med nærmest konstante veer 😂 det tog ca et kvarter at gå det lille stykke og nøj hvor var det pinligt! Jeg stoppede jo op hele tiden når jeg fik en ve og for at det ikke skulle se for dumt ud, så gemte jeg mig ind i Sørens ryg hver gang der kom en ve.. haha 😂

Vi kom så op på fødegangen 14.50.. Jeg bliver igen undersøgt og jeg er nu 8 cm åben.. Så der var ikke langt endnu. Jeg kommer selvfølgelig midt i et vagtskifte of kl 15.15 kommer en jordemoder og en jordemoder studerende ind og præsenterer sig selv, vi snakker og pjatter lidt når jeg ikke har veer (jeg er stadig skide god til at tackle dem😀) men efter 10 minutter ca – omkring 15.25 bliver de så voldsomme at jeg total panikker.. Jeg begynder at vride mig i smerte og efter 5 minutter får jeg sagt at jeg tror det er nu, hvilket kom bag på os alle selv jordemødrene.. De får lynhurtigt gjort alt klart og jeg fortæller dem at jeg altså skal presse og det er NU, og de svarer pænt at jeg gerne nøgge lidt til ham, men jeg presser bare igennem, den ene jordemoder vælger så at tage vandet alt imens jeg presser og vupti, så er hans hoved ude, og så presser jeg en gang til og han flyver nærmest ud, det var lige før hun tabte ham 😀 Så 2 presse veer og 7 minutter.. så hurtigt gik det! Hverken Søren eller jeg noget at opfatte ret meget, men det gik bare så godt altsammen, og trods lynfødslen slap jeg med nul bristninger ♡

3770 gram 55 cm og helt perfekt!♡

3770 gram 55 cm og helt perfekt!♡

 

Jeg skulle lige blive til jeg havde tisset men kl 19 tog vi hjem. Søren hentede min mor og Zacharias (hun havde hentet ham efter dagplejen) også var det ellers bare hjem og putte ♡ Det var en fantastisk oplevelse og kunne simpelthen ikke være gået bedre overhovedet, jeg ser stadig tilbage på fødslen med et kæmpe smil ♡

Mig på fødegangen under en ve 😂 total wuju style.. det er taget 20 minutter inden jeg føder, jeg var sku lidt sej 😀

Mig på fødegangen under en ve 😂 total wuju style.. det er taget 20 minutter inden jeg føder, jeg var sku lidt sej😎

 


 

Hello out there

As written in the last post, so I gave birth Friday the 6/11 at 03.37 om to a healthy boy! I had, of course, in the lead-up to the birth made me many thoughts, mainly concerns (read the post here) and fortunately there was no reason for all the concerns, actually I had a dream birth♡ just the time 03.37 pm on a weekday is quite amazing, if you think of Zacharias is off in day care 😀 haha …

Well but it all started at night … I was 2 days over my due date 40 + 2, and I had really settled me with the thought that I probably would go a long way over time. I was up at night breastfeeding Zacharias and I suddenly noticed that I have a little pain, but in a way where it comes and goes … After an hour it hits me suddenly that it might be contractions, so I started taking time on them … (I used the app “time it baby”- it is easy and orderly!) It was very confusing, cause I had of course a Zacharias who was awaje A LOT that night, he was awake almost constantly from 01-04 ca. where he would nurse all the time and could not find peace-super timing! So I sat and nursed Zacharias at his room, with my iPad in front of me and took time each time I got a contraction 😂 they came with 6-10 minute intervals and lasted about 1 minute. Thet where not so strong and still unregular so I waited to call the delevery room and instead see how the night went.. around 4 a.m. they took little a strength and I got Søren to take Zacharias, since I could not concentrate me more due to the pain! I then wrote to some family and agreed that they would come and get Søren and Zacharias and drive them up in his day care, and then they’d come and pick me up so we could get up on the delevery room to  a check (I had called and made an appointment with them) So at 8 am lands we at the delivery room … They studied inside and saw that I where about 3-4 cm open … While I was up there my contractions became unregular and after a couple of hours Søren and I agreed with the staff to go home so I could relax properly. Søren then borrowed his father’s car, so we could run up there fast if needed … I was trying to sleep, but my contractions was so harsh in strength that I wake up every time I get an contraction, but at least I gpt to sleep 5-7 minutes at a time 😂 I was at the beginning very bad to tackle my contractions and was crying a lot during every contraction, but after a few hours at home I get a grip on the psyche , and accepted my contractions and cause of that I could tackle them much easier … Under each contraction I’d close my eyes and closes of completely and focuses only on my breathing while I was sitting in a very comfortable position. I took all the time, time on my contractions and around at 02 pm my contractions comes with 2-3 minutes intervals and lasts about a minute. So we drive against the delivery room once again..

Funny story, so we didnt  think so much! The parking garage to the hospital is located about 300 meters from the main entrance and instead to set me off at the entrance, so we of course both runs down to the parking garage, resulting that I had to go “the long way” up to the entrance with almost constant contractions 😂 it took about a quarter of an hour to go the 300 meters and it was so embarrassing! I stopped up all the time when I got a contraction, and to make sure it not look too silly, so I hide myself against Sørens back every time.. haha 😂

We came up to the delivery room at 02.50 pm … I became examined once again and now I was 8 cm open … I, of course, comes in the middle of a changing of the the midwife at 3.15 comes a midwife and a midwife student in the room and presents themself, we’re talking and making fun a little when I don’t have contractions (I’m still damn good at tackling them😀) but after 10 minutes-about 15.25 they become so violent that I total panic … I’m starting to twist me in pain and after 5 minutes I yells that I think it is now, which came as a chok to all of us even the midwives … They get quickly made everything ready and I tell them that I have to press and it is NOW, and they say I can press just a little bit, but I just press through, the one midwife will choose to take my water all while I push and in a secound his head is out, and then I press one more time and he flies almost out It was just before she lost him 😀 so 2 pushes and 7 minutes … so quickly it went! Neither Søren or I understood very much, cause it went so quickly, and despite that I got zero ruptures ♡

3770 g 55 cm and absolutely perfect!♡

3770 g 55 cm and absolutely perfect!♡

I should just be on the hospital until I had urinated and at 7 pm we went home. Søren picked up my mother and Zacharias (she had picked him up after day care) and then it was just home and snuggle ♡ it was an amazing experience and simply could not have gone better at all, I still look back at birth with a huge smile ♡

Me under a contraction totally wuju style 😎... The picture is taken 20 minutes before I give birth, I think I handled it pretty cool 😀

Me under a contraction totally wuju style 😎… The picture is taken 20 minutes before I give birth, I think I handled it pretty cool 😀

Relaterede indlæg

Ingen kommentarer

Skriv kommentar